تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب خرگوش

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد. اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج معبران در مورد این خواب گویند:رنج و اندوه او از فرزندان است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خرگوش در خواب، بر مردی ترسو دلالت دارد.

جابر مغربی می گوید:

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است. اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و آن کارها به ما لذت می بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود ابن سیرین معتقد است خرگوش زنی است بد و بد خو یا کنیزی نا فرمان اما زیبا و تعریفی در همین حدود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند. اگر به دنبال خرگوش در خواب دویدید سر در گم کاری ناخوشایند می شوید. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است. پوست خرگوش بد است و میمنت ندارد.

مولف می گوید:

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مونث مطیع و فرمان برتعبیر می شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می باشد . خرگوش وحشی و بازی گوش می تواند معنی عکس داشته باشد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خرگوش از زنان بهره بیند

دیدن خرگوش فرزند می یابد یا چیزی به او می رسد خوشحال می شود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

2ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

3ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک خرگوش : مخالفان شما به هدفشان نمیرسند .

یک خرگوش می دود : تغییر شغل خواهید داد .

تعداد زیادی خرگوش در حال دویدن : ایده ها و نقشه های بسیار عالی در کار خواهید داشت .

گوشت خرگوش می خورید : مشاجره ای با یک دوست در پیش دارید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

خرگوش,ارنب,دوشان,درماء,عجوز,لاغوش ,لاغون ,خرگوش,

  • سینا احمدی