تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ربایش

مولف می گوید:

اگر خواب ببیند به سمت چیزی کشیده می شوید دلیل بر این که میل روحی به آن چیز دارید

اگر زنی خواب ببیند به سمت چوب خشک یا سنگ کشیده می شود دلیل که با زنا کاران انس دارد

اگر مردی به سمت چوب خشک و سنگ کشیده شود دلیل رابطه او با گناهکاران است

اگر کسی به سمت نور کشیده شود دلیل بر دعوت شدن به ایمان است

اگر کسی به هر چیز زرد رنگی کشیده شود دلیل بر بیماری است

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جاذبه,جذب,جذبه,جلب,گیرایی ,کشش,ملاحت ,گرانش,ربایش,جاذبه,

  • سینا احمدی