تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جارچی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانه آن است که بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب می رسد .

2ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب ببینید ، نشانه آن است که واقعه ای تأسف بار به وقوع می پیوندند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جارچی,جارزن,جارکش,صلازن,منادی,جارچی,

  • سینا احمدی