تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب سخن چین

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانه آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانه آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جاسوس,خبرآور,خبرچین,خبرگیر,راید,کارآگاه,مفتش,منهی,سخن چین,دم دزد,

  • سینا احمدی