تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مصاحبه

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب صحبت خصوصی : یک دوست دورو در نزدیکی شما کمین کرده

با یک شخصیت مهم خصوصی صحبت می کنید : شانس

با کسی که دوستش دارید خصوصی صحبت میکنید: تغییرات متعددی دراطرافیان شما رخ خواهد داد .

--------------------------------------------------------------------------------

اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت، دلیل است که زندگانی او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ کار او است.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

صحبت,گفتگو,مصاحبت,تکلم,گپ,مباحثه,محاوره,مذاکره,مصاحبه,مکالمه,چت,گفتمان,

  • سینا احمدی