تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جامه خواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن جامه خواب بر سه و جه است:

اول: زنی نیک،

دوم: راحت و آسانی،

سوم: رنج و اندوه و مصیبت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جامه خواب دیدن، به تاویل زن است. اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است، دلیل که عیالش دیندار است و مستور. اگر بیند جامه خواب سیاه بود، دلیل که از عیالش اندوه و رنج به او رسد اگر جامه خواب را کبود بیند، دلیل که او را به سبب عیال غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر بیند که جامه خوابش چرکین و دریده است، دلیل که زن او چرکین و پلید و ناسازگار است. اگر بیند جامه خوابش بسوخت، دلیل که عیالش بمیرد.

معبران در مورد این خواب گویند:

جامه سیاه در خواب، پادشاه را نیکو و رعیت را بد است.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

لباس خواب,رختخواب,جامه خواب,

  • سینا احمدی