تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب هجران

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، علامت آن است که وضعیتِ جسمی نامساعد خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می شود ، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جدایی,جدا,دوری,فراق,فرقت,مفارقت,مهجوری,هجر,هجران ,انفصال,

  • سینا احمدی