تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جذام

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید که بدنش دچار جذام یا لکههای سفید،برص، شده است، لباسی زیبا و بدون نقش به او داده میشود.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید به جذام مبتلا شده اید ، علامت آن است که در اثر ابتلا به بیماری ، تمامی ثروت خود را از دست می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به جذام شده است که در زندگی با وقایع دلسردکننده ای روبرو خواهید شد و احساسات عاشقانه شما به بی تفاوتی تبدیل خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد خواب ببیند که جذام دارد : او بیمارخواهد شد .

یک زن خواب ببیند که جذام دارد : یک مرد پولدار در پی کمک به اوست .

دیگران جذامی هستند : توانائی عبور ازمشکلات را خواهید داشت .

بچه ها جذام دارند : منفعت مالی

بستگان شما جذام دارند : پول

دشمنان جذام دارند : بدشانسی

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جذام,آکله,ابرص,خوره,جذام,

  • سینا احمدی