تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جراح

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پزشک جراح در خواب ، نشانه آن است که از طرف دشمنانی که تقریباً همکار هستند ، تهدید خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جراح,کرنتگر,جراحی,پزشک جراح,جراحی کردن,عمل,عمل کردن,جراح,

  • سینا احمدی