تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب کلم

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن جراحت در خواب ، نشانه آن است که ابتلا به بیماری باعث آشفتگی فکری شما خواهد شد .

2ـ دیدن پانسمان زخم در خواب ، نشانه آن است که آرزوها و تمایلات قلبی شما مبدل به خوشگذرانی های زودگذر با دیگران خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید نوزادی چنان زخم عمیقی بر تن دارد که می توانید حتی استخوانش را هم ببینید ، نشانه آن است که وقایع اضطراب آور و آزار دهنده کمتر در زندگیتان روی می دهد .

4ـ اگر خواب ببینید جراحتی بر تن خود دارید ، نشانه آن است که به ضعف قوای جسمانی مبتلا خواهید شد ، و دست به کاری دشوار خواهید زد .

5ـ اگر خواب ببینید زخم خود را پانسمان می کنید ، علامت آن است که از فرصتی برای خوشبخت شدن استفاده می کنید .

6ـ دیدن زخم و جراحت دیگران در خواب ، علامت آن است که دوستان در حق شما بی انصافی می کنند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جراحت,قرحه ,زخم,ریش,جریحه,ناراحتی,خستگی ,خیم ,کلم ,

  • سینا احمدی