تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب درخش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد. یک وقت هست که در خواب می بینید از دور یا نزدیک جرقه دیده می شود یا از شیئی نا آشنا جرقه برمی خیزد این در خواب بد نیست زیرا بار گه نور و امید و روشنی است اما اگر تند و شدید باشد و حالت انفجار پیدا کند تعبیری دیگر دارد. اگر برق زدن هم باشد خوب است فقط در صورتی بد می شود که یا حالت انفجار پیدا کند و یا جرقه در چیزی بگیرد و آتشی بوجود آورد و شعله ایجاد نماید. در این صورت دیدنش در خواب بد است چون حالت سوزندگی و ویرانگری پیدا می کند و شعله اگر برای روشنائی باشد نیکو است و چنانچه سوزنده و منهدم کننده باشد بد است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جرقه آتش یا اخگر، بر سخن زشت و ناروا دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که اخگرهایی از آسمان به سمت او میآیند، به عذابی دچار میشود و اگر ببیند که جرقهای از آتش به میان قوم و طایفهاش افتاد، آنان دچار تفرقه و دشمنی میشوند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جرقه,اخگر,بارقه,برق,شراره,شرار,شرر,شعله,درخش,استاره ,جرقه,

  • سینا احمدی