تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چوب

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چوب در خواب دیدن، نفاق است . اگر بیگانه به وی دهد آن کس با وی نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن، تاویل آن در خواب، چون تاویل چوب راست است. اگر چوب کج بود، که سوختن را شاید، مرد منافق است و دروغگو.

معبران در مورد این خواب گویند:

چوب در خواب مردی است که در نفاق است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی است منافق و دروغ گو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می گوید و نفاق ایجاد می کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی شود.این نوع اشخاص در خواب های ما به صورت چوب و تخته تجسم می یابند. به خصوص چوب هائی که ناهمواری و شکاف و ترک خوردگی و فاق دارند و یا این که کج و معوج هستند که جز به آتش صاف نمی شوند. چوب را در خواب در انواع و اشکال می توان دید و با توجه به تاویل فوق تعبیر خواب دشوار نیست. روی هم رفته اشیا چوبی و مبلمان و اشیامنقولی که از چوب ساخته می شوند در خواب های ما وبال هستند مگر در چوبی که تعبیر جداگانه دارد. چوب و تخته و الوار وبال و گرفتاری و مردم منافقند. اگر در خواب ببینید که یک کمد چوبی یا مبل خریده ایدبرای خود وبال و گرفتاری درست می کنید. چوب های شکل نگرفته بیگانگانی هستند که هنوز به آن ها الفت نگرفته ایم ولی اگر انس گرفتیم دل کندن از ایشان دشوار می شود مثل الوار که چون به کمد و مبل تبدیل می شود نمی توان به آسانی دور انداخت و بیرون از خانه نهاد. چون تعبیر درباره چوب و اشیا چوبی بسیار گسترده است کلیات را نقل می کنم تا خودتان بتوانید خوابی را که دیده اید تعبیر کنید. انشا الله خیر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

چوب

بریدن چوب : ضرر و زیان

حمل چوب : شما دچار مشکلات مادی حاد خواهید شد

خرید چوب : غم و غصه

چوب صمغ دار : نقشه هایتان به انجام نخواهد رسید

خرده چوب خشک : پول بدستتان خواهد رسید ، یا مال غیر منتظره ای به شما داده میشود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید از دسته ای چوب ، دود غلیظی بر می خیزد ، نشانه آن است که دشمنان بزودی به شما هجوم می آورند ، اما اگر چوبها در آتشی درخشان بسوزند ، علامت آن است که از بدبختی نجات می یابید و از خوشبختی بزرگی بهره مند می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید روی هیزمهای شعله ور راه می روید ، نشانه آن است که از نادانی دوستان خود لطمه می خورید . اگر در خواب بتوانید بی آنکه پایتان بسوزد از روی هیزمها راه بروید ،نشانه آن است که بطور سحر آمیزی آرزوهایتان جامه عمل می پوشد .

3ـ اگر خواب ببینید ، شما را به تیرکی چوبی بسته اند و هیزمهایی برای سوزاندن شما گرد می آودند، علامت آن است که بدبختی و زیانی در انتظار شماست ، اما اگر در خواب بتوانید خود را آزاد کنید و بگریزید ، نشانه آن است که به سعادتی طولانی دست خواهید یافت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چوب : یک افتضاح بزرگ در پیش است .

شما یک قطعه چوب دارید : نگذارید دیگران شما را راهنمایی کنند .

خواب قطعات چوب را می بینید : یک مصیب بزرگ

شما چوب به مقدار فراوان دارید : احتیاج به پول پیدا خواهید کرد .

چوب می سوزانید : پولی بدستتان می آید که ابداً انتظارش را نداشته اید .

الوار و تیرهای چوبی : یک کار کسل کننده و اجباری را باید به پایان برسانید .

خواب یک قطعه چوب : شما مرتکب اشتباهات غیرقابل اجتناب خواهید شد .

چوب صندل : درکارهایتان دودلی و شک بسیار دارید

چوب درخت سدر : دوستان دورو در اطراف شما هستند .

چوب می خرید : احتیاج فوری به چیزهای بخصوصی پیدا خواهید کرد .

چوب می فروشید : درآمد فراوانی از کارتان نصیبتان می شود .

یک تکه چوب صیقلی : پول در آینده نزدیک

یک تکه چوب تابدار و پیچیده : تنگدستی و ناامیدی

چوب تازه : یک تغییر خوشایند رخ خواهد داد .

چوب خشک : بواسطه کار سختی که می کنید به موفقیت می رسید .

ساقه های شکسته درخت : فعالیتهای که در اجتماع می کنید برای شما بسیار دلپذیر خواهد بود .

یک جنگل در آتش : غم و اندوه

چوب نجاری : ناراحتی و ناکامی

تخته های بزرگ چوب نجاری : شما خدمتگزار یکنفر خواهید شد .

توده های چوب واژگون می شود : یک نامزدی طولانی در پیش دارید .

چوبها را اره می کنید : خبرهای ناراحت کننده

یک دختر جوان خواب چوب نجاری ببیند : نامزدی کوتاه و بدنبال آن یک ازدواج پرسعادت

یک زن مجرد خواب چوبهای کهنه ببیند :او نه نامزدی در پیش دارد و نه ازدواج

یک دیوار چوبکاری شده : دوستان شما را فریب میدهند .

خواب یک چوبدست : یک دزد می گیرید .

از یک چوبدست استفاده می کنید : پول درو میکنید

دیگران از چوبدست استفاده می کنند : مراقب دزدها باشید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چوب,تیر,ساقه ,درخت,کنده ,هیزم,هیمه,چوب,

  • سینا احمدی