تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب همسایه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانه آن است که فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود .

اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانه آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد .

دیدن همسایه‏هاى خود در خواب، بیانگر کارهاى بیهوده است.

لیلا برایت می گوید:

صحبت کردن با همسایه‏ها در خواب، نشانه‏ى درگیرى و نزاع است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک همسایه : بدشانسی در کار

شما خواب همسایه های خودتان را می بینید : بدشانسی در عشق

به یک همسایه بر می خورید : ملاقاتی ناخوانده

از همسایه تان دیدن می کنید : خود را در پریشانی و ناراحتی خواهید دید .

با همسایه تان خیلی دوستانه رفتار می کنید : یک ضررمالی

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

همسایه,جار,مجاور,همجوار,همساده,همسایه,

  • سینا احمدی