تعبیر خواب جامع

نگارش 95

منظور از (من) حاج سیاح محلاتی می باشد

وقتی با کشتی وارد جده شدم در جده خواب دیدم شتری بسیار مهیب در عرفات حجاج را تعاقب کرده بعضی را بدندان یا سینه یا دست ، پامال میکرد و همه می دویدند من می گفتم کسی نیست این این بلا را در این مکان عزیز از مردم بگرداند ؟ گفتند اگر می توانی تو بکن این خواب مرا متوحش کرد سوار کشتی شده بسوئز حرکت کردم.

پس از گذشت چند هفته بازگشتم و وارد مکه شدم .

دیدم مرض وبا قبل از ورود مسافرین در مکه شیوع یافته بود، در منا و عرفات کشتاری کرد که مثل آن کمتر دیده شده . واقعاً در آن سال دو سوم حاجیان تلف شدند و باقی مانده بعد از کامل کردن اعمال با نهایت عجله فرار کردیم

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر

@tabirjame

آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران

@tabirkamel

خوابها بدون مشخصات شخص درج می شود خوابهایی که به صورت محرمانه ارسال شود در کانال رسمی قرار نمی گیرد


  • سینا احمدی