تعبیر خواب جامع

نگارش 95

یک ماه قبل از انتخابات خوابهایی شبیه به هم برایم جهت تعبیر کردن ارسال شد که خبر از یک واقعه ناخوشایندی می داد.

البته خوابهایی که ارسال شدند در حد اساتید دانشگاه علوم سیاسی و دانشجویان دکترای سیاسی و کارمند امور سیاسی بود. و نمی شد به دیده یک خواب ساده به آن نگاه کرد

متن های خواب شبیه به هم ولی با کمی تفاوت

اکثراً آقایانی که این خواب را دیده بودند می گفتند خواب دیدیم دو خورشید طلوع کرد یکی بالاتر از آن یکی خورشید بود . وبعد گفتند خورشید پایین تر کمکم تاریک شد و محو گردید و گروهی دیگر گفتند خورشید پاینتر بعد از چند مدت غروب کرد

اکثر خانم ها که خوابشان را ارسال کرده بودند بجای خورشید اسم از ماه می آوردند و می گفتند خواب دیدیم دو ماه در آسمان طلوع کرد و یکی از ماهها پایینتر از دیگر ماه بود و ماه پایینتر بعد از مدتی کمکم تیره تر شد و محو گردید و گروهی دیگر می گفتند ماه پایینتر بعد از مدتی غروب کرد.

البته تعبیر خواب از آیه قران به وضوح مشخص بود خبر از فتنه و آشوب بزرگ در راه است .

می گویند تعبیر را هر طور انجام دهی همانگونه اتفاق می افتد . من سعی کردم خورشید را به پدر و ماه را به مادر تعبیر کنم. خورشید پاینتر را به پدر همسر و ماه پاینتر را به مادر همسر و غروب کردن خورشید و ماه پاینتر را به مرگ و یا بیماری شاید آنچه که نباید اتفاق بی افتد اتفاق نیفتد.

البته کسانی که نقشه این ماجرا را از خارج پیگیری می کردند امید داشتند ایران را مانند سوریه امروز کنند.

البته خورشید یا ماه که پایینتر بودند در تعبیر نشان دادند که از لحاظ آگاهی علمی و عملی از خورشید و ماه حقیقی بسیار کمتر دارند.

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر

@tabirjame

آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران

@tabirkamel

خوابها بدون مشخصات شخص درج می شود خوابهایی که به صورت محرمانه ارسال شود در کانال رسمی قرار نمی گیرد


  • سینا احمدی