تعبیر خواب جامع

نگارش 95

در خواب معاشرت با گربه دلیل بر همراهی با مرد خیانت کار است

  • سینا احمدی