تعبیر خواب جامع

نگارش 95

زن شوهر دار در خواب عروسی خود را ببیند و داماد را نیابد بهتر است صدقه دهد و توبه کند

  • سینا احمدی