تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خواب ببیند برف زیادی می بارد و در مناطق سرد سیر زندگی کند دلیل بر این است که پول زیادی بدستش خواهد رسید

  • سینا احمدی