تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پشت سر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پشت سر یا پشت گردن در خواب، ممکن است با توجّه به گذشته و جستجوی وقایع گذشته تعبیر شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب پشت سر یک زن باشید، یعنى اخبار مهمى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب پشت سر یک مرد باشید، به این معنا است که دچار گرفتارى مى‏شوید. اگر پشت سر یک بچه باشید، بیانگر آن است که از گزند دشمنان در امان مى‏مانید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Back of the head or neck during sleep, may be interpreted with respect to the past and the search for past events.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you about:
If you're sleeping behind a woman, the important news is the meat. If you are sleeping behind a man, in the sense that you have caught. If behind a kid, you indicate that you stay safe from their enemies.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پشت سر , تعبیر خواب پشت کردن , تعبیر خواب سپس گردن , تعبیر خواب پی سر , تعبیر خواب رَقبة , خواب دیدن پشت سر , خواب دیدن پشت کردن , خواب دیدن سپس گردن , خواب دیدن پی سر , خواب دیدن رَقبة , رویای پشت سر , رویای پشت کردن , رویای سپس گردن , رویای پی سر , رویای رَقبة , تعبیر پشت سر , تعبیر پشت کردن , تعبیر سپس گردن , تعبیر پی سر , تعبیر رَقبة , خواب پشت سر , خواب پشت کردن , خواب سپس گردن , خواب پی سر , خواب رَقبة ,
  • سینا احمدی