تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خواب گل تاج خروس

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است. اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل بر خرمی و شادی است. اگر بیند بستان افروز به کسی داد، دلیل که او را خرم کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است  اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند از زمین برکند، دلیل که از صحبت مردی جدا شود.

معبران در مورد این خواب گویند:

زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب گل تاج خروس , تعبیر خواب گل یوسف , تعبیر خواب اسپرغم , تعبیر خواب سرخ مرد , تعبیر خواب سرخ مرز , تعبیر خواب چمن افروز , تعبیر خواب عبهر , تعبیر خواب گل حلوا , تعبیر خواب زینه الریاحین , تعبیر خواب بستان افروز , خواب دیدن گل تاج خروس , خواب دیدن گل یوسف , خواب دیدن اسپرغم , خواب دیدن سرخ مرد , خواب دیدن سرخ مرز , خواب دیدن چمن افروز , خواب دیدن عبهر , خواب دیدن گل حلوا , خواب دیدن زینه الریاحین , خواب دیدن بستان افروز , رویای گل تاج خروس , رویای گل یوسف , رویای اسپرغم , رویای سرخ مرد , رویای سرخ مرز , رویای چمن افروز , رویای عبهر , رویای گل حلوا , رویای زینه الریاحین , رویای بستان افروز , تعبیر گل تاج خروس , تعبیر گل یوسف , تعبیر اسپرغم , تعبیر سرخ مرد , تعبیر سرخ مرز , تعبیر چمن افروز , تعبیر عبهر , تعبیر گل حلوا , تعبیر زینه الریاحین , تعبیر بستان افروز , خواب گل تاج خروس , خواب گل یوسف , خواب اسپرغم , خواب سرخ مرد , خواب سرخ مرز , خواب چمن افروز , خواب عبهر , خواب گل حلوا , خواب زینه الریاحین , خواب بستان افروز ,
  • سینا احمدی