تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بقالی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد

اول: کسب کردن،

دوم: منفعت یافتن،

سوم: غم و اندوه.

مورد سوم در حالتى  است که ببیند اجناس و متاع خود را بادرهم و دینار مبادله مى کرد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بقالی کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالی می کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند متاعهای مقالی را به زر و درم می فروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید در یک بقالى، لبنیات و چیزهایى تازه فروخته مى‏شود دلالت بر داشتن فکرى آسوده دارد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بقالی , تعبیر خواب خواربارفروشی , تعبیر خواب سقط فروشی , تعبیر خواب تره فروش , تعبیر خواب غله فروش , خواب دیدن بقالی , خواب دیدن خواربارفروشی , خواب دیدن سقط فروشی , خواب دیدن تره فروش , خواب دیدن غله فروش , رویای بقالی , رویای خواربارفروشی , رویای سقط فروشی , رویای تره فروش , رویای غله فروش , تعبیر بقالی , تعبیر خواربارفروشی , تعبیر سقط فروشی , تعبیر تره فروش , تعبیر غله فروش , خواب بقالی , خواب خواربارفروشی , خواب سقط فروشی , خواب تره فروش , خواب غله فروش ,
  • سینا احمدی