تعبیر خواب جامع

نگارش 95

تعبیر خواب اذیت و آزار

بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانة آن است که می خواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب اذیت و آزار , رویای اذیت و آزار , خواب دیدن اذیت و آزار , تعبیر اذیت و آزار , خواب اذیت و آزار , تعبیر خواب جفا , رویای جفا , خواب دیدن جفا , تعبیر جفا , خواب جفا , تعبیر خواب مزاحمت , رویای مزاحمت , خواب دیدن مزاحمت , تعبیر مزاحمت , خواب مزاحمت , تعبیر خواب محنت , رویای محنت , خواب دیدن محنت , تعبیر محنت , خواب محنت , تعبیر خواب عذاب , رویای عذاب , خواب دیدن عذاب , تعبیر عذاب , خواب عذاب , تعبیر خواب خیانت , رویای خیانت , خواب دیدن خیانت , تعبیر خیانت , خواب خیانت , تعبیر خواب تعدی , رویای تعدی , خواب دیدن تعدی , تعبیر تعدی , خواب تعدی , تعبیر خواب تجاوز , رویای تجاوز , خواب دیدن تجاوز , تعبیر تجاوز , خواب تجاوز , تعبیر خواب دست درازی , رویای دست درازی , خواب دیدن دست درازی , تعبیر دست درازی , خواب دست درازی , تعبیر خواب بی ناموسی , رویای بی ناموسی , خواب دیدن بی ناموسی , تعبیر بی ناموسی , خواب بی ناموسی , تعبیر خواب بی افتی , رویای بی افتی , خواب دیدن بی افتی , تعبیر بی افتی , خواب بی افتی ,
  • سینا احمدی