تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خواب اسرافیل

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوّت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالی می فرماید (و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می‌میرند، مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود، ناگهان همگی به پا می‌خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.) زمر 69 اگر که اسرا فیل صور را در دست داشت و در شهری بود و نمی دید دلیل کند که در آن شهر بیم و ترس افتد اگر بیند که اسرافیل به خشم در وی نگاه کرد دلیل کند که پادشاه آن دیار بر وی خشم کند

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن اسرافیل در حال دمیدن در صور، بر مردن دلالت دارد. [اسرافیل، فرشتهای است که به امر پروردگار دوبار در وسیلهای به نام صور میدمد: بار اول، تمام مخلوقات میمیرند و بار دوم، همگی زنده شده روانهی میدان محشر میگردند].

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر اسرافیل را اندوهگین بیند که در صور همی دمید چنانکه او صور همی شنود دلیل که در آن سر زمین مرگ بسیار بود اگر بیند اسرافیل صور همی داشت دلیل کند که در آن زمین عدل و داد وایمنی و ظالمان هلاک گردند اگر اسرافیل گشاده رو بود و شادمان و در وی نگاه کرد دلیل کند که از جانب پادشاه خیر و ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل او را نامه مهر کرده داد دلیل که اجلش نزدیک باشد اگر بیند که اسرافیل او را بانگ می زد وناپدید گردید دلیل که او را از پادشاه زیان و مضرّت رسد

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب اسرافیل , تعبیر خواب فرشته صور , تعبیر خواب ملک بعث , تعبیر خواب صاحب صور , تعبیر خواب خداوند صور , تعبیر خواب نفخ صور , خواب دیدن اسرافیل , خواب دیدن فرشته صور , خواب دیدن ملک بعث , خواب دیدن صاحب صور , خواب دیدن خداوند صور , خواب دیدن نفخ صور , رویای اسرافیل , رویای فرشته صور , رویای ملک بعث , رویای صاحب صور , رویای خداوند صور , رویای نفخ صور , تعبیر اسرافیل , تعبیر فرشته صور , تعبیر ملک بعث , تعبیر صاحب صور , تعبیر خداوند صور , تعبیر نفخ صور , خواب اسرافیل , خواب فرشته صور , خواب ملک بعث , خواب صاحب صور , خواب خداوند صور , خواب نفخ صور ,
  • سینا احمدی