تعبیر خواب جامع

نگارش 95

تاویل خواب دیدن اسپند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

تعبیر خواب اسپند , رویای اسپند , خواب دیدن اسپند , تعبیر اسپند , خواب اسپند , تعبیر خواب حرمل , رویای حرمل , خواب دیدن حرمل , تعبیر حرمل , خواب حرمل , تعبیر خواب احمر , رویای احمر , خواب دیدن احمر , تعبیر احمر , خواب احمر , تعبیر خواب حرمل عامی , رویای حرمل عامی , خواب دیدن حرمل عامی , تعبیر حرمل عامی , خواب حرمل عامی , تعبیر خواب اسفند , رویای اسفند , خواب دیدن اسفند , تعبیر اسفند , خواب اسفند , تعبیر خواب سپند , رویای سپند , خواب دیدن سپند , تعبیر سپند , خواب سپند , تعبیر خواب سبنج , رویای سبنج , خواب دیدن سبنج , تعبیر سبنج , خواب سبنج , تعبیر خواب رضرضه , رویای رضرضه , خواب دیدن رضرضه , تعبیر رضرضه , خواب رضرضه ,

  • سینا احمدی