تعبیر خواب جامع

نگارش 95

تعبیر خواب آب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

لوک اویتنهاو می گوید :

آب : نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

لیلا برایت می گوید:

دیدن آب در خواب، نشانه‏ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است .

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آب , رویای آب , خواب دیدن آب , تعبیر آب , خواب آب , تعبیر خواب آپ , رویای آپ , خواب دیدن آپ , تعبیر آپ , خواب آپ , تعبیر خواب ماء , رویای ماء , خواب دیدن ماء , تعبیر ماء , خواب ماء , تعبیر خواب بلال , رویای بلال , خواب دیدن بلال , تعبیر بلال , خواب بلال , تعبیر خواب آف , رویای آف , خواب دیدن آف , تعبیر آف , خواب آف ,
  • سینا احمدی