تعبیر خواب جامع

نگارش 95

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر خواب بیت» ثبت شده است

تعبیر خواب اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اتاق در خواب، برای کسی که ترس و بیمی دارد، نشانه امنیت و آسایش است؛ زیرا خداوند میفرمایند: «و هم فی الغرفات آمنون»؛ یعنی، آنان در اتاقهایی با امنیت و آسایش به سر میبرند و اگر بینندة خواب مجرّد بود، ازدواج میکند.

لوک اویتنهاو می گوید :

اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب اتاقى دیدید، به این معنا است که مدت اندکى در خانه‏ى فعلى خود، خواهید ماند.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب اتاق , رویای اتاق , خواب دیدن اتاق , تعبیر اتاق , خواب اتاق , تعبیر خواب اطاق , رویای اطاق , خواب دیدن اطاق , تعبیر اطاق , خواب اطاق , تعبیر خواب بیت , رویای بیت , خواب دیدن بیت , تعبیر بیت , خواب بیت , تعبیر خواب حجره , رویای حجره , خواب دیدن حجره , تعبیر حجره , خواب حجره , تعبیر خواب خانه , رویای خانه , خواب دیدن خانه , تعبیر خانه , خواب خانه , تعبیر خواب سرا , رویای سرا , خواب دیدن سرا , تعبیر سرا , خواب سرا , تعبیر خواب منزل , رویای منزل , خواب دیدن منزل , تعبیر منزل , خواب منزل , تعبیر خواب خیمه , رویای خیمه , خواب دیدن خیمه , تعبیر خیمه , خواب خیمه , تعبیر خواب معجمه , رویای معجمه , خواب دیدن معجمه , تعبیر معجمه , خواب معجمه ,
  • سینا احمدی