تعبیر خواب جامع

نگارش 95

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر خواب پیکنیک» ثبت شده است

تاویل خواب دیدن اردو

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانة آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهای بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.

3ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود که او فرد مهربانی است.        

4ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد ، نشانة آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

5ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد ، نشانة آن است که دامنش لکه دار می شود و شوهرش او را طلاق می دهد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

تعبیر خواب اردو , رویای اردو , خواب دیدن اردو , تعبیر اردو , خواب اردو , تعبیر خواب پیکنیک , رویای پیکنیک , خواب دیدن پیکنیک , تعبیر پیکنیک , خواب پیکنیک , تعبیر خواب گردش دسته جمعی , رویای گردش دسته جمعی , خواب دیدن گردش دسته جمعی , تعبیر گردش دسته جمعی , خواب گردش دسته جمعی , تعبیر خواب گردش علمی , رویای گردش علمی , خواب دیدن گردش علمی , تعبیر گردش علمی , خواب گردش علمی , تعبیر خواب اردوگاه , رویای اردوگاه , خواب دیدن اردوگاه , تعبیر اردوگاه , خواب اردوگاه , تعبیر خواب لشکرگاه , رویای لشکرگاه , خواب دیدن لشکرگاه , تعبیر لشکرگاه , خواب لشکرگاه ,
  • سینا احمدی