تعبیر خواب جامع

نگارش 95

فرض می کنیم کسی خوابی می بیند و می داند تعبیرش این است که امروز مهمان به خانه آنها خواهد آمد . به نظر من تا این جد کافی است . ولی اگر شخص در خانه جار بزند که امروز مهمان می آید و جریان خواب خودش را بیان کند علاوه بر اینکه یک انسان خردمند به شمار نمی آید بلکه یک انسان خرافاتی نیز خواهد بود . سیاست برخورد با خوابها باید درست و هدفمند باشد . خوابها برای هشدار می آیند و راهنمائی شخص نه برای فخر فروشی و پز دادن

  • سینا احمدی