تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب عیار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دزد در خواب، به شخصی مکّار و متقلّب تعبیر میشود و ممکن است بر شیطان نیز، دلالت داشته باشد. دزدی در خواب بر زنا و ربا دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن دزد فتنه بود

مولف می گوید:

همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می گردد.

در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است ، نشانه آن است که به شهرتِ اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب دزد : موقعیت مالی شما امنیت شما را تضمین میکند.

یک دزد در خانه شماست : مراقب خیانت باشید.

یک دزد در هنگام شب وارد میشود: گرفتاری و دردسر.

شما دزدی را در حال ارتکاب جرم دستگیر میکنید: سرنوشت به شما روی خوش نشان خواهد داد.

دزدان اشیاء قیمتی را دزدیده اند : سرمایه شما بیشتر و بیشتر خواهد شد.

دزدان از شما دزدی میکنند : مقداری پول از دست میدهید .

دزدان از دیگران دزدی میکنند : شما خیلی زیاد شکاک هستید .

یک دزد را میکشید : شانس از شما رو برمیگرداند.

یک دزد میگیرید : یکی از دوستان شما خواهد مرد.

مولف می گوید:

دیدن دزدان دریائی که به کشتی شما حمله می کنند وطلاها و جواهرات شما را می دزدند و شما را می کشند . اگر چه در بیداری وحشتناک به نظر برسد ولی در خواب به این معنی است .کسانی شما را از بیم وحراس نجات می دهند و غم واندوهتان را از شما دور می کنند . و به شما بقا و طول عمر می بخشند

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن دزدان دریایی در خواب ، علامت آن است که دوستان ریاکار نقشه هایی شیطانی برای نابودی زندگی شما خواهند کشید .

2ـ اگر خواب ببینید خود دزد دریایی هستید ، علامت آن است که در جمع دوستان مقامی پایین تر به دست خواهید آورد .

3ـ اگردختری خواب ببیند نامزدش دزد دریایی است ، علامت آن است که به عدم شایستگی و فریبکاری نامزد خود آگاهی خواهد یافت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند دزدان دریایی او را اسیر می کنند ، نشانه آن است که به بهانه های مختلف به ترک خانه تحریک می گردد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک سرقت انجام شده :از ضررها و صدمات بزرگ به عذاب می افتید .

همه چیز شما را میدزدند : یک ازدواج بسیار نزدیک است .

شما دزدی میکنید : پولتان را در کارهائی که از روی بیفکری انجام میدهید از دست خواهید داد.

لباس میدزدید: دوستان شما را ترک میکنند.

خوراکی میدزدید : پول نسبتاً زیادی از دست میدهید

پول میدزدید : دوره ای که در انتظار شماست بسیار دشوار خواهد گذشت .

از یک گاو صندوق دزدی میکنید : تمام دارائیتان را از دست خواهید داد.

بخاطر دزدی مورد تعقیب هستید.: مشکلات متعدد در امور حرفه ای .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

دزد,دزدی,جیببر,حرامی,راهزن,سارق,شبرو,طرار,عیار,غارتگر,قاطع الطریق,دست کج,

  • سینا احمدی