تعبیر خواب جامع

نگارش 95

منظور از (من) حاج سیاح محلاتی می باشد

شیخ محمد کاظمینی مرا ملاقات کرده گفت «خواب غریبی امشب دیدم ، شمشیری در میان آسمان و زمین آویزان بود، دستی پیدا شده آن را ربود» من گفتم «جناب حاجی ملاعلی کنی وقتیکه من می آمدم مریض خطرناک بود، یقین او وفات یافته است» او خیلی مضطرب شد . واقعاً حاجی ملاعلی ، شمشیر اسلام بود . بعد خبر رسید همان شب حاجی وفات کرده بود و این شخص خواب خودش و تعبیر مرا بپسران ان مرحوم خبر داده بود

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان  در کانال تلگرامی آنلاین  @tabirjame

آدرس کانال رسمی مشاهده خوابهای دیگران    @tabirkamel

خوابها بدون مشخصلت شخص مقابل در سایت تلگرامی قرار می گیرد و در صورت عدم موافقت شخص در کانال درج نمی شود و به صورت محرمانه تعبیر می شود


  • سینا احمدی