تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب یخ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

جابر مغربی می گوید:

یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

یخ : ناراحتی

شکستن آن : ترس بیمورد

روی آن سر خوردن : تصادف

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن یخ در خواب ، نشانة آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمرة فعالیت شما را نابود بسازند .

2ـ اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانة آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .

3ـ اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانة آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست .

5ـ دیدن قندیلهای یخ که از لبة پشت بامِ خانه ها آویخته است ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .

6ـ اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانة آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید .

7ـ دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانةآن است که امیدها به یأس مبدل می شود .

8ـ اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند .

9ـ اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانة آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید .

10ـ اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد .

11ـ نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد .

12ـ اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانة آن است که در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد .

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.

راه رفتن بر روى یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.

دیدن قندیل‏هاى یخ در خواب، بیانگر بیمارى است.

لیلا برایت می گوید:

خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتى شما در خطر است.

اگر شخصى را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید.

 

تعبیر خواب یخ , رویای یخ , خواب دیدن یخ , تعبیر یخ , خواب یخ , تعبیر خواب جمس , رویای جمس , خواب دیدن جمس , تعبیر جمس , خواب جمس , تعبیر خواب هتشه , رویای هتشه , خواب دیدن هتشه , تعبیر هتشه , خواب هتشه , تعبیر خواب هسر , رویای هسر , خواب دیدن هسر , تعبیر هسر , خواب هسر , تعبیر خواب هسیر , رویای هسیر , خواب دیدن هسیر , تعبیر هسیر , خواب هسیر , تعبیر خواب ثلج , رویای ثلج , خواب دیدن ثلج , تعبیر ثلج , خواب ثلج , تعبیر خواب جمد , رویای جمد , خواب دیدن جمد , تعبیر جمد , خواب جمد , تعبیر خواب جمود , رویای جمود , خواب دیدن جمود , تعبیر جمود , خواب جمود , تعبیر خواب جلید , رویای جلید , خواب دیدن جلید , تعبیر جلید , خواب جلید , تعبیر خواب خسر , رویای خسر , خواب دیدن خسر , تعبیر خسر , خواب خسر ,
  • سینا احمدی

نظرات  (۱)

+++++