تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب شمشیر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

چاقو در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد. تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمانهای شخص. اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت میکند. اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را بریده است، امری شگفتانگیز، خواهد دید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید. اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید. چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم. چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی نیز دلالت دارد .

2ـ دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .

3ـ دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود .

4ـ دیدن چاقوی شکسیه در خواب ، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد .

5ـ اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد . مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند .

6ـ اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می کنید ، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید .

در سر زمین رویاها آمده:

یک چاقوی نوک تیز : دچار مصیبت و گرفتاری بزرگی می شوید .

یک چاقوی زنگ زده : از دلتنگی و نارضایتی رنج خواهید برد .

یک چاقوی شکسته : شکست در عشق

یک چاقوی آشپزخانه : مشاجره با دوستان

یک چاقوی قصابی : دوران سختی شروع می شود .

شما تعداد زیادی چاقو دارید : نزاع و مشاجره

چاقوی غذاخوری : در یک مشاجره بزرگ سهیم میشوید .

چاقوی جیبی : عشاق از یکدیگر جدا خواهند شد .

یک چاقوی پیدا می کنید : شکست در کار

با یک چاقو چیزی را می برید : باید بر هیجانات خود غلبه کنید .

بوسیله چاقو زخمی شده اید : دوستان به شما خیانت خواهند کرد .

دو چاقو به شکل ضربدر روی هم : یکنفر کشته خواهد شد – مرگ

با چاقو به یکنفر حمله می کنید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چاقوتیزکن درخواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت کنید . احتمالاً به سفری پر اضطراب خواهید رفت .

آنلی بیتون می گوید:

استفاده از چاقوی دو سر در خواب ، نشانه تحقق آرزوهاست ، فقط گاهی که مرتکب اشتباه می شوید لحظاتی کوتاه نومید و دلسرد خواهید شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چاقو,چاقو دو سر,چاقو تیز کن,تیغ,خنجر,دشنه,سنان,شفره,شمشیر,کارد,سکین,چقو,چاکو,چیقو,

  • سینا احمدی