تعبیر خواب جامع

نگارش 95

محمد ابن سیرین بصری گوید:


پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنی بیند که پستان بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد. اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از همگان است.

 


منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 


داشتن پستان بند برای زنان امری است عادی که بر زیبایی و تناسب آنها می افزاید و برای مردان غیر طبیعی است و زشت. در خواب نیز همین معنی را می رساند چون اگر مردی در خواب ببیند که پستان بند بسته با آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو به رو می شود بی آن که جنبه مالی و مادی داشته باشد ولی اگر زنی ببیند که پستان بند بسته برای او شعفی پیش می آید مخصوصا پستان بند نو و سفید باشد. تعارف پستان بند به دیگری تامین شرف و آبروست برای هدیه گیرنده. اگر زنی به زنی دیگر پستان بند تعارف کند یا برای او از بازار بخرد عملی می کند که در نتیجه به گیرنده پستان بند سودی اخلاقی می رسد نه مالی و چنانچه این پستان بند به مردی تعارف شود کاری انجام می گیرد که به حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید. پستان بند برای دختران جوان نوید عشق است ولی برای پسران جوان نامطلوب است.  کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی در خواب ببیند که کرست بسته یا کرست خریده که نمی داند به چه کارش می آید نشان آن است که نزد مردم شرمنده می شود و عملی خلاف انجام می دهد که شایستگی سرزنش و ملامت پیدا می کند. اگر خانمی در خواب ببیند که کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می یابد کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چنانچه خانمی ببیند کرست پاره و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می افتد. اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود. 

 


تعبیر خواب پستان بند , رویای پستان بند , خواب دیدن پستان بند , تعبیر پستان بند , خواب پستان بند , تعبیر خواب صراصر , رویای صراصر , خواب دیدن صراصر , تعبیر صراصر , خواب صراصر , تعبیر خواب طیان , رویای طیان , خواب دیدن طیان , تعبیر طیان , خواب طیان , تعبیر خواب سوتین , رویای سوتین , خواب دیدن سوتین , تعبیر سوتین , خواب سوتین , تعبیر خواب زیر پوش زنانه , رویای زیر پوش زنانه , خواب دیدن زیر پوش زنانه , تعبیر زیر پوش زنانه , خواب زیر پوش زنانه , تعبیر خواب کرست , رویای کرست , خواب دیدن کرست , تعبیر کرست , خواب کرست , تعبیر خواب سوتین گرژ , رویای سوتین گرژ , خواب دیدن سوتین گرژ , تعبیر سوتین گرژ , خواب سوتین گرژ , تعبیر خواب حشیه‌های ممسک , رویای حشیه‌های ممسک , خواب دیدن حشیه‌های ممسک , تعبیر حشیه‌های ممسک , خواب حشیه‌های ممسک , تعبیر خواب سینه بند , رویای سینه بند , خواب دیدن سینه بند , تعبیر سینه بند , خواب سینه بند , 

  • سینا احمدی