تعبیر خواب جامع

نگارش 95

سیما و صورت خواب بین مربوط به اعتقادهای او می شود اگر خواب بیند گردی روی صورتش نشسته ابروی او در خطر است

  • سینا احمدی