تعبیر خواب جامع

نگارش 95

ماشین سواری در خواب مربوط به پیشرفت کارهای شخص در زندگی مربوطه است هرچه سرعت و قیمت ماشین بالا موفقیت بیشتر

  • سینا احمدی