تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر دختری خواب بیند خوک دنبالش می کند دلیلش بر این است با پسرهای بدی رفت و آمد دارد

  • سینا احمدی