تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر نوع خواب که در آن نور کم باشد ویا تاریک دلیل بر این است خواب بین در انتخاب راهش دچار مشکل گردیده است

  • سینا احمدی