تعبیر خواب جامع

نگارش 95

گم شدن کفش در خواب به معنی از دست دادن نزدیکترین دوست از جنس مخالف


  • سینا احمدی