تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر سر انسانی را ببیند می خورد دلیل بر این است بر آن شخص تسلط پیدا خواهد کرد

  • سینا احمدی