تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر ببیند کسی به او چیزی تعارف می کند یعنی در پشت سرش آنگونه می گوید بسته به خوب یا بد بودن آن چیز

  • سینا احمدی