تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر در خواب ببیند دزد از او چیزی دزدید یعنی به او چیزی هدیه خواهند داد

  • سینا احمدی