تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خواب بیند دستهایش دچار مشکل شده در کارش خللی ایجاد شود

  • سینا احمدی