تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر دختری خواب ببیند مردی به سمتش آب بینی پرت کرد از او حامله می گردد

  • سینا احمدی