تعبیر خواب جامع

نگارش 95

پرده مانع ورود نور به خانه می شود یعنی ناراحتی واندوه در راه است

  • سینا احمدی