تعبیر خواب جامع

نگارش 95

این خواب برای هر جنس و گروهی به معنی انجام شدن کار ومشکلات طرف مقابل توسط شما می باشد

خواب زنا

خواب نزدیکی

خواب جماع

خواب عشق بازی 

خواب لواط

  • سینا احمدی