تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر درخواب کیفش را گم کند یکی از دوستانش را از دست می دهد دوستان نزدیک
  • سینا احمدی