تعبیر خواب جامع

نگارش 95

حرفی می زند که در نزد دوستانش خجل می شود

خواب گوزیدن


  • سینا احمدی