تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر دختری خواب ببیند کسی به او تجاوز کرد اگر چه ظاهری زشت دارد ولی آن شخص در واقعیت تلاش دارد به مشکلات او رسیدگی کند

  • سینا احمدی