تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خواب ببیند پیامبر شده ومردم را ارشاد می کند به گرفتاری سختی می افتد وسپس از آن فارق می گردد

  • سینا احمدی