تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خواب ببیند لباسهایش بهتر از لباسهای زمان بیداری است در نزد رفقا مورد احترام قرار می گیرد و بلعکس

  • سینا احمدی