تعبیر خواب جامع

نگارش 95

پتو در خواب برای زن متاهل همسر و تشک برای مرد متاهل همسر معنی می دهد واگر خواب ببیند پتو یا تشک را کس دیگری استفاده می کند بهتر است مراقب زندگی خودش باشد

  • سینا احمدی