تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر کسی خواب ببیند از بدنش کرم خارج می شود اگر کرم زرد بود فرزند مریض واگر کرم ضعیف و کوچک بود فرزند ضعیف در آینده بدست خواهد آورد

  • سینا احمدی